Thực hiện ví dụ sau:

<html>
<body>
<h2>Câu lệnh Javascript</h2>
<p>A <b>Chương trình Javascript</b> là một danh sách <b>các câu lệnh</b> được máy tính thực thi.</p>
<p id="demo"></p>
<script>
let x, y, z; // Câu lệnh 1
x = 5;    // Câu lệnh 2
y = 6;    // Câu lệnh 3
z = x + y;  // Câu lệnh 4
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Kết quả là " + z + "."; //Câu lệnh 5
</script>
</body>
</html>

Chương trình JavaScript

 • Chương trình máy tính là một danh sách các “hướng dẫn” được máy tính “thực thi”.
 • Trong một ngôn ngữ lập trình, các lệnh lập trình này được gọi là các câu lệnh .
 • Một chương trình JavaScript là một danh sách các câu lệnh lập trình

Trong HTML, các chương trình JavaScript được thực thi bởi trình duyệt web.

Câu lệnh JavaScript

Các câu lệnh JavaScript bao gồm:

Giá trị, Toán tử, Biểu thức, Từ khóa và Chú thích

Câu lệnh trong ví dụ sau đây yêu cầu trình duyệt viết “Xin chào Javascript. Tô là Wecode.” bên trong một phần tử HTML có id = “demo”:

document.getElementById("demo").innerHTML = "Xin chào Javascript. Tô là Wecode.";

Hãy chạy thử ví dụ đầy đủ sau:

<html>
<body>
<h2>Câu lệnh Javascript</h2>
<p>Trong HTML các câu lệnh Javascript được thực thi bởi trình duyệt Web.</p>
<p id="demo"></p>
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Xin chào Javascript. Tô là Wecode.";
</script>
</body>
</html>

Hầu hết các chương trình JavaScript chứa nhiều câu lệnh JavaScript.

Các câu lệnh được thực hiện lần lượt theo thứ tự như khi chúng được viết.

Các chương trình JavaScript (và các câu lệnh JavaScript) thường được gọi là mã JavaScript.

Sử dụng dấu chấm phẩy;

Dấu chấm phẩy dùng để phân tách các câu lệnh JavaScript. Vì vậy mỗi câu lệnh trong Javascript nên được kết thúc bởi dấu chấm phẩy (tuy nhiên điều này không bắt buộc, nhưng chúng tôi khuyến khích sử dụng)

<html>
<body>
<h2>Câu lệnh Javascript</h2>
<p>Các câu lệnh JavaScript được kết thúc bởi dấu chấm phẩy .</p>
<p id="demo1"></p>
<script>
let a, b, c;
a = 5;
b = 6;
c = a + b;
document.getElementById("demo1").innerHTML = c;
</script>
</body>
</html>

Trong javascript nhiều câu lệnh có thể được viết trên cùng 1 dòng khi nó được phân tách bởi dấu chấm phẩy;

a = 5; b = 6; c = a + b;

Sử dụng khoảng trắng (dấu cách) trong JavaScript

JavaScript bỏ qua các khoảng trắng. Bạn có thể thêm khoảng trắng vào tập lệnh của mình để làm cho nó dễ đọc hơn.

Các dòng sau là tương đương:

let person = "Nguyen Phuc Anh";
let person="Nguyen Phuc Anh";

Độ dài dòng và ngắt dòng trong JavaScript

Để dễ đọc nhất, các lập trình viên thường muốn tránh các dòng mã dài hơn 80 ký tự.

Nếu một câu lệnh JavaScript không nằm trên một dòng, thì vị trí tốt nhất để ngắt câu lệnh đó là sau một toán tử:

Ví dụ

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Hello Javascript. Tôi là Wecode!";

Khối mã lệnh JavaScript

Các câu lệnh JavaScript có thể được nhóm lại với nhau để thực hiện một nhiệm vụ nào đó được gọi là các khối mã,chúng được đặt bên trong cặp dấu ngoặc nhọn {…}.

Mục đích của các khối mã lệnh Javascript là các câu lệnh này sẽ cùng nhau thực thi một nhiệm vụ chung nào đó trong chương trình.

Ví dụ về khối mã lệnh Javascript

function myFunction() {
 document.getElementById("demo1").innerHTML = "Hello Javascript!";
 document.getElementById("demo2").innerHTML = "How are you?";
}

Ví dụ đầy đủ:

<html>
<body>
<h2>Câu lệnh Javascript</h2>
<p>Các khối mã lệnh Javascript được đặt trong cặp dấu ngoặc { và }</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">Click Me!</button>
<p id="demo1"></p>
<p id="demo2"></p>
<script>
function myFunction() {
 document.getElementById("demo1").innerHTML = "Hello Javascript!";
 document.getElementById("demo2").innerHTML = "How are you?";
}
</script>
</body>
</html>

Từ khóa JavaScript

Các câu lệnh JavaScript thường bắt đầu bằng một từ khóa để xác định hành động JavaScript sẽ được thực hiện.

Dưới đây là danh sách một số từ khóa bạn sẽ học trong hướng dẫn này:

Từ khóaMô tả
varKhai báo một biến
letKhai báo một biến khối
constKhai báo một hằng số khối
ifĐánh dấu một khối câu lệnh sẽ được thực thi theo một điều kiện
switchĐánh dấu một khối câu lệnh sẽ được thực thi trong các trường hợp khác nhau
forĐánh dấu một khối câu lệnh sẽ được thực thi trong một vòng lặp
functionKhai báo một hàm
returnThoát khỏi một chức năng
tryTriển khai xử lý lỗi cho một khối câu lệnh

Các từ khóa JavaScript là các từ dành riêng. Các từ dành riêng không thể được sử dụng làm tên cho các biến và hàm tự định nghĩa